Projektas “Sportuojanti bendruomenė”

Projektas “Sportuojanti bendruomenė”

Pag­ry­žu­vio kaimo bend­ruo­me­nė drau­ge su Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų Pag­ry­žu­vio pa­da­li­niu vyk­do Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to re­mia­mą pro­jek­tą „Spor­tuo­jan­ti bend­ruo­me­nė“.
Visą vasarą Pag­ry­žu­vio bend­ruo­me­nės na­riai rin­ko­si Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų Pag­ry­žu­vio pa­da­li­ny­je, kur vy­ko su­si­ti­ki­mas su šiaurietiško ėjimo bei bočios treneriais, kurie su­ren­gė inst­ruk­ta­žą, kaip rei­kia tei­sin­gai vaikš­čio­ti šiau­rie­tiš­ko­mis laz­do­mis bei žaisti bočia
Iš projektinių lė­šų Pagryžuvio bendruomenė įsigijo ge­ros ko­ky­bės šiau­rie­tiš­ko ėji­mo laz­dų, bei pe­tan­kės ka­muo­lių.
Projektą vainikuos rugsėjo 8 dieną Pagryžuvio kaimo mokyklos stadione vyksianti sporto šventė.
Šio sportuojančios bendruomenės projekto metu ir bend­ruo­me­nės na­riai, ir glo­bos na­mų gy­ven­to­jai no­riai da­ly­va­vo rengiamuose užsiėmimuose. Ateityje planuojama ir toliau bendradarbiauti įgyvendinant įvairius bendruomeninius projektus.

2016 rugpjūčio 31 / NAUJIENOS

Projektas “Sportuojanti bendruomenė”

Projektas “Sportuojanti bendruomenė”

Projektas “Sportuojanti bendruomenė”